ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565

 

ระดับ ปวช.

 

ระดับ ปวส.

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร