ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)

 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร