ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวส.

 

สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาช่างกลเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

รายชื่อสมัครออนไลน์

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร