ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่


เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวช.โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

ดาวน์โหลดใบสมัคร ปวช.

 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ปวส.ปกติ

 

เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวส.ปกติ (เสาร์-อาทิตย์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ปวส.(เสาร์-อาทิตย์)

 

 

เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเพื่อเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ

2.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
           ฝ่ายบริหารทรัพยากร