ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่


เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา

 

1. ในระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์              จำนวน 19 คน        ดูรายชื่อคลิกที่นี่


2. ในระดับ ปวส. สาขาพืชศาสตร์                       จำนวน 9 คน          ดูรายชื่อคลิกที่นี่

3. ในระดับ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์                 จำนวน 6 คน          ดูรายชื่อคลิกที่นี่

4. ในระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           จำนวน 1 คน          ดูรายชื่อคลิกที่นี่