ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี สาขาช่างกลเกษตร

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่