ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวช. โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี สาขาช่างกลเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่

 

 

เอกสารประมาณการค่าธรรมเนียม(แก้ไข)คลิกที่นี่