ข้อมูลบุคลากร


บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 119 คน จำแนกเป็น


- ผู้บริหาร จำนวน 5 คน

- ข้าราชการครู จำนวน 54 คน

- ข้าราชการ ก.พ. จำนวน 3 คน

- พนักงานราชการ จำนวน 13 คน

- ครูพิเศษสอน จำนวน 3 คน

- ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน

- ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบุคลากรของวิทยาลัยฯ)