นายสัมพันธ์  อาษากิจ
พ.ศ.๒๕๒๒ - พ.ศ.๒๕๓๐

 

นายบวร  เมืองสุวรรณ

พ.ศ.๒๕๓๒ - พ.ศ.๒๕๓๖

 

นายสุทัศน์  หงส์ประภัศร

พ.ศ.๒๕๓๖ - พ.ศ.๒๕๓๙

 

นายเล็ก  สุวรรณธาดา

พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ.๒๕๔๐

 

นายถวิน  เปานิล

พ.ศ.๒๕๔๐ - พ.ศ.๒๕๔๓

 

นายวรเขต  ภัทรภายะ

พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๕๑

 

นายไกรสีห์  ชัยพรหม

พ.ศ.๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๕

 

นายกอบกิจ  พานอ่อง

พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘


นายธนวัฒน์  กณะบุตร

พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐

 

นายเจริญ  เชื้อเมืองพาน

พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๓นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์

พ.ศ.๒๕๖๓ - พ.ศ.ปัจจุบัน

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร