สรุปข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ผู้อำนวยการ

1

2

รองผู้อำนวยการ

4

3

ข้าราชการครู

54

4

ข้าราชการ กพ.

3

5

พนักงานราชการ

12

6

ครูอัตราจ้าง

2

7

ลูกจ้างประจำ

15

8

ลูกจ้างชั่วคราว

28

รวมทั้งหมด

119