โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

Logo วษท.เชียงใหม่


 

 

ธงสัญลักษณ์ วษท.เชียงใหม่่


สี เขียว – ขาว – เหลือง

เขียว คือ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ซึ่งหมายถึง เกษตรกรรมพื้นฐาน เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
การพัฒนาใดๆ ที่ปฏิเสธความสำคัญทางด้านเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก ย่อมไม่อาจประสบผลสำเร็จได้

ขาว คือ น้ำ น้ำเป็นจุดให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตในโลก สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ถ้าขาดน้ำจะอยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกับการเกษตร ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยและคนทั้งโลก

เหลือง คือ รวงข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของไทย หรือสีของเมล็ดธัญพืช ที่เป็นอาหารหลักของพลโลก