โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ข้อมูลนักเรียน


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (CMCAT) เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการฝึกปฏิบัติงานจริง ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา 1,445 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10/06/2560) ซึ่งมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 584 คน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) จำนวน 168 คน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 620 คน
 • ปริญญาตรี จำนวน 73 คน
 • รวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 1,445 คน

  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2

  Download File Excel รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1

  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2


  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานทะเบียน)