โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ปรัชญา


“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์


“ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ”

พันธกิจ


1. จัดการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี ทั้งในระบบและนอกระบบ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาชีพและการบริการสังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการศึกษาตลอดชีวิต

4. สนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน

อัตลักษณ์


“ทักษะดี มีอาชีพ”