โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ข้อมูลบุคลากร


บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 117 คน จำแนกเป็น

  • ผู้บริหาร จำนวน 5 คน
  • ข้าราชการครูผู้สอน จำนวน 52 คน
  • ข้าราชการ ก.พ. จำนวน 3 คน
  • พนักงานราชการครูผู้สอน จำนวน 12 คน
  • พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 คน
  • ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 13 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 คน

  • ( ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานบุคลากร)