โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ข้อมูลบุคลากร


บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 108 คน จำแนกเป็น

  • ผู้บริหาร จำนวน 3 คน
  • ข้าราชการครูผู้สอน จำนวน 47 คน
  • ข้าราชการ ก.พ. จำนวน 3 คน
  • พนักงานราชการครูผู้สอน จำนวน 12 คน
  • พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 คน
  • ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 คน

  • ( ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานบุคลากร)