โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประวัติวิทยาลัย


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เดิมจัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2522 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2522 เป็นปีเกษตรกร และเพื่อเป็นการขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตามความในข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการเริ่มต้นเรื่องที่ดินจัดตั้ง วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ โดยขอใช้ที่ดินของกรมที่ดิน และกรมปศุสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และได้แต่งตั้งให้นายสัมพันธ์ อาษากิจ อาจารย์ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยคำสั่งของกรมให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 298/2522 และใหรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1134/2523 ลงวันที่ 1 เมษายน 2526 ให้นายสัมพันธ์ อาษากิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ การจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรม เชียงใหม่ ได้ประสานงานกับกรมที่ดิน กรมปศุสัตว์และกรมสามัญศึกษา โดยกรมสามัญศึกษาได้มอบที่ดินของโรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม จำนวน 200 ไร่ ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของถนนหรือตรงกันข้ามกับที่ดินของกรมที่ดินจำนวน 118 ไร่ ให้กรมอาชีวศึกษา และได้นำที่ดิน 200 ไร่นี้แลกกับที่ดินของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ที่ดินที่จะจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ผืนเดียวกัน กรมปศุสัตว์ยังได้เพิ่ม ที่ดินบางส่วนให้กับวิทยาลัยเกษตรกรรมอีก นอกจากนั้นวิทยาลัยยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมพลศึกษาได้ยกที่ดินจำนวนประมาณ 60 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีที่ดินเพิ่มขึ้น สรุปแล้วที่ดินของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่มีประมาณ 500 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จดถนนทางเข้าโรงพยาบาลสันป่าตอง, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ทิศใต้ จดที่ดินของกรมการปกครองและของเอกชน

ทิศตะวันออก จดที่นาของราษฎรและสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง

ทิศตะวันตก จดที่ดินของกรมปศุสัตว์และของราษฎร

สถานที่ตั้ง


เลขที่ 249  หมู่  11 ถนน อำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 35 กิโลเมตร

การติดต่อสื่อสาร


ทางไปรษณีย์  249  หมู่  11 ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ทางโทรศัพท์ 0-5331-1392

ทางโทรสาร 0-5331-1359

โทรศัพท์มือถือ 08-6431-3448

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ chiangmaiatc_@hotmail.com

ทางเว็บไซต์ http:// www.cmcat.ac.th