โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ 


1.คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับนักเรียน,นักศึกษา)
    1.1.แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.2.ใบลากิจ/ลาป่วย
    1.3.แบบคำร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา
    1.4.
คำร้องขอหนังสือรับรอง (ทุน/รับรองว่าศึกษา/3 ภาคเรียน 5 ภาคเรียน)
    1.5.ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
    1.6.แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
   

2..คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับผู้บริหาร,ครู,เจ้าหน้าที่)

 

3.รายชื่อนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 1/2564
 3.1.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
 3.2.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2
 3.3.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 
 3.4.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1
 3.5.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2

4.อื่นๆ
  4.1.แบบฟอร์มโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)
  4.2.แบบฟอร์มรายงานผลการฝึก (สผ.2)

  4.3.แบบฟอร์มโครงการนำเสนองบประมาณ 2563
  4.4.แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 2561
  4.5.แบบฟอร์มบันทึกความดี