โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ 


1.คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับนักเรียน,นักศึกษา)
    1.1.แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.2.ใบลากิจ/ลาป่วย
    1.3.แบบคำร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา
    1.4.
คำร้องขอหนังสือรับรอง (ทุน/รับรองว่าศึกษา/3 ภาคเรียน 5 ภาคเรียน)
    1.5.ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
    1.6.แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
   

2..คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับผู้บริหาร,ครู,เจ้าหน้าที่)

 

3.รายชื่อนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561
 3.1.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
 3.2.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2
 3.3.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 
 3.4.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1
 3.5.รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2

4.อื่นๆ
  4.1.แบบฟอร์มโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)
  4.2.แบบฟอร์มรายงานผลการฝึก (สผ.2)

  4.3.แบบฟอร์มโครงการนำเสนอ
  4.4.แบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 2561
  4.5.แบบฟอร์มบันทึกความดี