โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เผยแพร่ผลงานการวิจัย


  ชื่อผลงานวิจัย "การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา วษท.เชียงใหม่"

  ชื่อผลงานวิจัย "สภาพและความต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ"

  ชื่อผลงานวิจัย "ยาดมสัตตะพันธ์"

  ชื่อผลงานวิจัย "ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเลี้ยงปลาในกระชังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

  ชื่อผลงานวิจัย "การจัดการความรู้เพื่อผลิตพืชปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

  ชื่อผลงานวิจัย "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาโลกร้อนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

  ชื่อผลงานวิจัย "การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีศีลธรรมของเยาวชนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา"

  ชื่อผลงานวิจัย "ความคาดหวังต่องานอาชีพของนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อชีวิต"

  ชื่อผลงานวิจัย "การจัดการความรู้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมการผลิตข้าวบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

  ชื่อผลงานวิจัย "การศึกษาสภาพปัญหาและแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา วษท.เชียงใหม่"

  ชื่อผลงานวิจัย "การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ วษท.เชียงใหม่"

  ชื่อผลงานวิจัย "กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี"

  ชื่อผลงานวิจัย "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการเพาะพันธ์ุปลาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"

  ชื่อผลงานวิจัย "การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล รหัสวิชา 2001-0006"

  ชื่อผลงานวิจัย "การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ รหัสวิชา 2501-2010"