โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) วิชาเกษตรประเภทกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนในระบบ และนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยมีสาขาที่เปิดสอนดังนี้

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขางานพืชศาสตร์
  • สาขางานสัตวศาสตร์
  • สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขางานช่างกลเกษตร
  •