โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทวิชาพณิชกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาประมง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป หลักสูตร  2 ปี  รับผู้จบ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีสาขาที่เปิดสอนดังนี้

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • - สาขางานพืชสวน

  - สาขางานพืชไร่

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • - สาขางานการจัดการผลิตสัตว์

 • สาขางานช่างกลเกษตร
 • - สาขางานช่างเกษตร (ทวิภาคีกับคูโบต้า)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สมทบ เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 •  

  ประเภทวิชาประมง

 • สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • - สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

   

  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • - สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • - สาขางานการบัญชี