โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

การศึกษาระดับ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสาขา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศิลธรรม
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีความเข้าใจในระบบการศึกษาแบบทวิภาคี
 •  

  หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (วษท.เชียงใหม่)

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

   

  สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษา

  - ศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงแม่แฮ

  - อุทยานแห่งชาติอินทนนท์

  - บริษัทเชียงใหม่ซีดส์ จำกัด

  - บริษัท สักษณ์ธนากุล จำกัด

  - บริษัทมงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จำกัด

  - สหโคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ)

  - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

  - สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่