ดูข่าวทั้งหมด

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

ในระดับ ปวส. ตามสาขา ดังเอกสารแนบ!! 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมามอบตัว รายงานตัว เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ในวัน อังคารที่ 17 มกราคม 2560

เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ลานไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จึงประกาศโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย


           ระบบสารสนเทศ

          Login Form Login to Member Area