----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศด่วน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวส.

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวช.

 

ให้มารายงานตัว วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เวลา 8.30 - 16.00 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เอกสารมอบตัว----------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

>>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ปีการศึกษา 2563<<

..........................................................................................

>>พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560<<

อ่านข่าวทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย


           ฝ่ายบริหารทรัพยากร

           ระบบสารสนเทศ